Proefopstelling zonnepanelen

ZONNEPARK 25-09-2020
Eind september begin oktober wordt er op verzoek van de Gemeente door Groen Leven een
proefopstelling van zonnepanelen geplaatst op de voormalige vuilstort.
Na de drie informatie avonden in 2019 die door Groen Leven georganiseerd waren, was er
een principe plan over de locatie van de zonnepanelen. Zowel de Mienskip als Groen Leven
kon zich hier in vinden. Dit plan moest echter nog voorgelegd worden aan de Provincie en
de Gemeente.
Plaatselijk Belang heeft nog twee keer een gezamenlijk overleg gehad met de Provincie, de
Gemeente, Groen Leven en Stichting Nazorg Vuilstort Ouwsterhaule (onder de noemer
Sinnetafel Gesprekken). Doel van die gesprekken was om tot een compromis te komen over
de exacte locatie van de zonnepanelen. Voorafgaand aan het tweede gesprek hebben we
met z’n allen die situatie ter plekke van alle kanten bekeken.
Helaas hebben beide bijeenkomsten niet tot een compromis geleid. De ideeën over de
exacte locatie lagen te ver uiteen. Het door de Mienskip gedragen compromis; geen
zonnepanelen op de hoge bult, het zo dicht mogelijk naar de A6 plaatsen van zonnepanelen
en het beschikbaar stellen van een weiland vlak voor de tunnel was niet acceptabel voor de
landschapsarchitecten.
Vanuit een bepaalde landschapsvisie en bestemmingsplanmatig, lijken zij meer belang te
hechten aan het uitzicht van op de snelweg voorbij rijdende automobilisten.
Begin maart 2020 heeft er een gesprek op ambtelijk niveau plaatsgevonden tussen
Gedeputeerde Sietske Poepje en Wethouder Frans Veldman. Voorafgaand aan dat overleg
heeft PBO een brief gestuurd naar deze twee overheidsdienaren waarin wij de standpunten
van de Ouwster-Trijegeaën nog extra onder de aandacht hebben gebracht. Dit hebben we
met name gedaan omdat wij hen graag direct wilden informeren en dat niet alleen over
wilden laten aan hun landschapsarchitecten die bij de twee voorafgaande gesprekken
aanwezig waren.
Bij alle gesprekken en in de brief hebben we steeds de boodschap herhaald die we vanuit
de dorpsbewoners hebben meegekregen, namelijk:

 1. Geen zonnepanelen op de hoge bult, want de omwonenden willen ze niet zien.
 2. Voor de melkveehouder die nu het land op de vuilstort huurt, moet een dusdanige
  oplossing gevonden worden dat zijn bedrijf geen schade lijdt.
  Op 27 mei heeft PBO een gesprek gehad op het Gemeentehuis met de twee Wethouders
  Frans Veldman en Roel de Jong. Zij gaven aan dat ze graag een proefopstelling van de
  zonnepanelen willen, met name om een goed beeld te kunnen vormen.
  Deze proefopstelling zal eind september, begin oktober gerealiseerd worden door Groen
  Leven. Enkele dagen nadat de proefopstelling geplaatst is, zullen de beide Wethouders de
  zaak ter plekke bekijken en nadien in overleg gaan met een afvaardiging van de directe
  omwonenden en PBO.