Notulen JV-2011


Notulen van de jaarvergadering van PBO d.d. 21 november 2011.

 Opening.
Even over acht opent voorzitter Reitze Holtrop de jaarvergadering.


Aanwezig: Burgemeester Mary Looman, wethouder Durk Durksz, dorpscontactpersoon Jelle Vonk, wijkbeheerder Wietze v.d Duin, raadsleden Wilco Kuipers (FNP), Rein de Jong (CU), Aukje de Jong (CDA), H.N. Faber (VVD), Cees Pot (PVDA), Arjen de Ree (FNP) en 54 leden.
Afmeldingen: Sander Akkerman, Foppe Jelle Veldstra en Teun van der Meer.
 

De voorzitter opent de vergadering en heet de burgemeester, wethouder, medewerkers van de gemeente, raadsleden en alle leden van harte welkom.

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Geen bijzonderheden.

3. Notulen jaarvergadering d.d. 22 november 2010. 
Geen vragen of opmerkingen. Notulen goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2010/2011. 
Ook hierover is iedereen tevreden.

5. Vragen aan college van B & W van gemeente Skarsterlân. 
Burgemeester Looman en wethouder Durksz beantwoorden om de beurt vragen van de leden of spelen ze door aan wijkbeheerder van der Duin.

 
    1.    Klaas v.d Kooij:”Kan het water van de vuilstort nu zo maar naar de Scharsterrijn? Het ging altijd naar de zuivering, maar nu niet meer. Het wordt in de Scharsterrijn gepompt”. Durksz zegt dat er afspraken zijn gemaakt en de huidige situatie is hem niet bekend. Hij zal het nakijken en er eventueel werk van maken
    2.    Jopie Idzinga vraagt of het mogelijk is dat er een afrit komt op stoep voor een rolstoel. Van der Duin wil meteen een afspraak maken en regelt het zo snel mogelijk.
    3.    Anne Visser vraagt of er gekeken kan worden naar het waterputje op de hoek. Het water gaat nu naar zijn tuin. Van der Duin schrijft het op.
    4.    Johan Drost vraagt hoe het komt met de nieuwbouw. Reitze legt uit dat we een kleine enquete hebben gehouden en dat er een serieuze belangstellende is. Durksz voegt toe dat de gemeente de grond al heeft gekocht, maar als er zo weinig belangstelling is ze geen plannen kunnen ontwikkelen. Als er tien serieuze gegadigden zijn kunnen we ons melden. Menks Fennik vindt de gegevens over kosten wel belangrijk om te weten. Durksz legt uit dat het plan zo ver nog niet is. Er zijn wel standaardprijzen (vergelijkbaar met de Jouster prijzen). Johan Drost wil wel tien meter kopen (en mogelijk wel meer mensen).  De burgemeester reageert hier op en zegt dat als er belangstelling is voor bepaalde bouwvormen of een bepaalde grootte van de grond, we het de gemeente moeten laten weten. Mensen kunnen hun exacte wensen melden bij PBO.
    5.    Bosma vraagt of er in het buitengebied ook gebouwd kan worden. Jelle de Haan stelt voor dat er bij de eventuele jachthaven gebouwd wordt.  Jannie Reitsma stelt voor het meer bekend te maken, breder te trekken, ook buiten het dorp.
    6.    Herke Bijker vraagt hoe het komt met de geluidsoverlast van het verkeersplein nu er weer dingen veranderd zijn. “Wat als het straks niet goed blijkt te zijn?” De burgemeester vertelt dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is en zij hebben hier criteria voor. Zij zijn ook verplicht zich hier aan te houden.
    7.    Edwin Heida vraagt of er een schelpenpaadje over het land kan worden aangelegd. Reitze zegt dat als er veel belangstelling is er een werkgroepje gevormd kan worden.  Die groep moet dan maar met een plan komen. Liefhebbers kunnen zich melden.
    8.    Jappie van Stralen stelt nogmaals voor de jachthaven te combineren met  woningbouw. Sietze Piersma vindt dit een goed idee. Het maakt het nog aantrekkelijker om alles te realiseren.
    9.    Jannes de Jong vraagt of er ook strepen op de weg naar Haskerhorne komen. Van der Duin zal er naar kijken.
    10.    De burgemeester vertelt dat er informatieavond gehouden is over een pilot van buurtagenten. Hoe zou je die in willen zetten? Ook werd hier informatie gegeven over Burgernet. De vraag is of wij gebruik zouden willen maken van buurtagenten.
    11.    Rimmie Visser vraagt wie de wijkagent is, want toen ze hem nodig had kon niemand haar vertellen wie en waar hij was. Het was Edwin de Vries, maar er komt binnenkort een nieuwe.
    12.    Frits Akkerman wil graag weten of er zebrapad kan komen bij de oversteek Heerenweg vanaf de Stinseweg. Durksz zegt dat hij dit eerst met PBO zal bekijken.
    13.    Rimmer de Jong zegt dat hij de asbest die hij naar het stort brengt in stukjes moet breken. “Dit is toch niet gezond?” Durksz zegt dat hij hier niets aan kan doen. Dit zijn afspraken die gemaakt zijn met de afnemer. De particulier zal goede veiligheidsmaatregelen moeten nemen.6. Bestuur van de Hichte over de WMO.
    1.    Sietze Piersma vertelt eerst over ons dorpshuis “De Hichte”. Het bestuur is zich steeds meer bewust van haar maatschappelijke taak en doet daar alles aan. Dit o.a door vrijwillersavonden met thema’s. Er zit een verbouwing aan te komen omdat er ruimtegebrek is. De prijzen zullen worden aangepast.
    2.    De WMO: Stichting Het Ousterhûs is opgericht en wilde graag een ouderenvoorziening en kinderopvang/brede school in een gebouw. De brede school is niet te realiseren en ook de ouderenvoorziening valt niet mee. Conclusie: de tijd is er niet rijp voor.
    3.    Het bestuur van de Hichte zal zich eerst richten op de verbouwing en als er kansen komen zullen ze ze pakken.7. Bestuursverkiezing.
    1.    Jelle Krikke is aftredend en niet herkiesbaar. Maurits Kalsbeek wordt in het bestuur gekozen en zal Jelle zijn taken overnemen. Jelle wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en krijgt een mooi kaaspakket. De burgemeester bedankt hem ook nog en overhandigt hem een cadeautje. De burgemeester benadrukt de inzet van vrijwilligers nog en bedankt hen hier voor.
    2.    Reitze bedankt de burgemeester, de wethouder, gemeentemedewerkers en raadsleden voor hun komst en wenst hun “wel thuis”. Ze mogen nog blijven als ze dat willen. Daarna is het pauze.
 

8. Financieel verslag Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaën 2010/2011.
    1.    Penningmeester Rimmer heeft het verslag weer keurig uitgewerkt.
    2.    Rimmer zal weer subsidie aanvragen voor het Nieuwjaarsfeest van de Hichte.
    3.    De Jeu de Boulesclub vraagt of er geld is voor Koersbal. Er is toch nog geld voor hen gereserveerd? Kleis Oenema wil ook ouderensubsidie aanvragen voor Koersbal. Dit hoeft niet beslist via PBO.
    4.    De kascommissie (Herke Bijker en Aukje de Witte ) hebben alles nagekeken en volgens Herke was het prima voorelkaar. Herke gaat uit de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. Ierring Faber wil het volgend jaar wel doen.


9. Verslagen commissies/werkgroepen.
    1.    Feestcommissie (Jan Eelke Pekema): Dit jaar was het feest extra lang. Het kan hier nog steeds zonder beveiliging, dat is een compliment voor het dorp! De optocht ging niet door het hele dorp en daar zijn nogal wat reacties op gekomen. De commissie zal dit voor de volgende keer opnieuw bekijken. Herke Bijker vindt dat het ophalen van het geld beter georganiseerd moet worden. De kascommissie van vorige keer is bij Jan Eelke geweest en heeft alles goedgekeurd.  Er moeten voor de volgende keer wel een paar nieuwe mensen in de kascommissie.
    2.    Sinterklaascommissie (Menks Fennik): Sinterklaas vond het heel gezellig afgelopen dit jaar en er waren veel blije kinderen. Richard van Dijk heeft de commissie geholpen. Op 1 december gaat de Sint met zijn pieten naar school. En de Sint vroeg nog dringend: “Of de ouders de volgende keer beter mee wilden zingen?”
    3.    4 –meicommissie (Herke Bijker): Harm Nijholt is voor Harm de Roo in de plaats gekomen. Alles is goed verlopen dit jaar, Herke is alleen een haspel kwijt. Hij vraagt of er niet geld beschikbaar is voor een vlaggenmast. PBO zal dit bekijken.
    4.    Tuincommissie (Teuni Akkerman): Het was een vervelende zomer voor de tuinen. Eerst te droog en toen te nat, maar er zijn toch een paar tuinen mooi gebleven. De eerste prijs is voor fam. R. de Jong. De tweede voor fam. A. Wuite en de derde voor fam. A. Hulzinga. Plet vraagt of er ook een poedelprijs is, hij had hem graag willen hebben.
    5.    De dorpsvisiewerkgroep (Bram Linders): “We zitten in de afrondende fase”. Zodra de visie klaar is zal hij worden aangeboden aan PBO.
    6.    Speeltuincommissie (Frits Akkerman): Het meeste is klaar inmiddels, er moeten alleen nog wat puntjes op de i worden gezet. Daarna volgt er een feestelijke opening. Het paadje wordt in het voorjaar herstraat door de gemeente. Pieter de Vries vraagt of de kinderen niet over de jeu de boulesbaan lopen. Er is wel een paadje naar de “Ouwster-Towers”, dus het hoeft niet. Corrie de Leeuw vraagt wie het onderhoud straks doet. Hier moet wordt een plan voor gemaakt. Stummel vraagt of het hekje om het peutertuintje nog dicht komt. Dit blijft open en is puur een afscheiding.
    7.    Frits wordt bedankt voor alle jaren dat hij als speeltuinbeheerder heeft gezorgd voor het onderhoud van de speeltoestellen. Hij krijgt een kaaspakket met klussenbon als dank. Hij heeft zijn taak overgedragen aan Edwin Heida.


10. Rondvraag.
    1.    Jopie Idzinga vraagt of er tijdens de muziekrepetitie geen busjes meer op de stoep kunnen worden geplaats. Met een rolstoel kun je er dan niet meer langs. PBO neemt contact op met Excelsior.
    2.    Menks Fennik vraagt dringend of er een oversteekplaats kan komen bij de Heerenweg (Stinseweg-Wolsmastate). Hij zal met een voorstel bij PBO komen.
    3.    Hielke Broersma noemt dat er 2 december Sinterklaasavond is in de Hichte.
    4.    Anne Visser vindt het vreemd dat De Hichte geen vlaggen uit had bij het Sinterklaasfeest. Dit moet de commissie zelf verzorgen, maar dit jaar waren de vlaggen zoek.
    5.    Frits stelt voor dat er een vuilcontainer bij het speelterrein komt.  Er kan ook gebruik worden gemaakt van die van de jeu de boules, maar we kunnen het in elk geval aanvragen.
  

11. Sluiting.
    1.    Reitze sluit de avond af met te vertellen dat de UFO(ondernemersvereniging) dit jaar graag de kerstboom wil versieren. Zij zullen alles zelf organiseren en wij wensen hen veel succes daarbij.
    2.    Om ongeveer 22.00 uur wordt de vergadering gesloten.