Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaën d.d. 14 nov. 2016

Afmelding: Machinus Stummel, Frits Akkerman, Jovancka Holtrop, Jelle Veldman, Foppe Jelle Veldstra, Meinte Bonestro (van der Lee), Klaas Semplonius(wijkbeheerder), Lammy Nijholt.

Aanwezig: Wethouder Janny Schouwerwou, vervangend wijkbeheerder Wolter Bouknegt, Dorpencoördinator Karien Aardema, Dirk Jan Lepstra (Knooppunt Joure) en 55 leden.

 

1. Opening. Welkom Wethouder Schouwerwou, Dirk Jan Lepstra, Karien Aardema, Wolter Bouknegt en alle leden of belangstellenden.

2a. Knooppunt Joure. Namens de alliantie, opdrachtgever, is Dirk Jan Lepstra aanwezig. Hij zal wat vertellen over de voortgang van het knooppunt. Mente Bonestro moest zich helaas afmelden door ziekte.

Afsluiting tunnel gaat er voor het eind van het jaar af!

De werkzaamheden aan de Hollandiastraat zijn nog niet klaar. Hopelijk is dit eind februari klaar. Aan de Langweerder Wielen is men nog tot april bezig.

Er worden twee fietstunnels gemaakt. En de wegen over de snelweg worden langzamerhand gebouwd. Na september 2017 zullen de nieuwe wegen in gebruik worden genomen. Er zal op een gegeven moment een weekend lang alles afgesloten worden omdat te realiseren.

Dirk Jan stuurt nog foto’s van de aansluitingen op de Jousterwegen. Deze worden op de website geplaatst.

De vraag hoeveel ze achter liggen kan Lepstra niet echt beantwoorden. Van der Lee probeert zo veel mogelijk in te halen op een andere manier.

Het water in de Scharsterrijn is nog niet helemaal helder. ‘It Wetterskip’ zit er bovenop en grijpt in als het nodig is. De Haulstertunnel verandert niet, blijft zoals hij is.

Begin 2018 wordt het laatste viaduct op de Haskerveldweg afgebouwd.

Jan de Vries vraagt of we in het kader van ‘Maatschappelijk Ondernemen’ een soort vergoeding kunnen krijgen voor een ringleiding in het dorpshuis. Omdat wij zoveel schade hebben ondervonden. PB zorgt dat deze vraag terecht komt bij het projectbureau.

Het hele plan kost 75 miljoen.

Dank aan Dirk Jan Lepstra voor de duidelijke uitleg.

2b. Ingekomen stukken en mededelingen: Geen, afmeldingen zie boven.Bestemmingsplan ligt ter inzage.

3. Notulen vergadering 16 nov. 2015. Geen vragen of opmerkingen.

4. Jaarverslag 2015/2016. Jan de Vries vraagt aandacht voor het voetpad langs de Heerenweg. Komt later in de vergadering.

5. Vragen aan de wethouder van De Fryske Marren.

PBO: *De verlichting bij het kruispunt Stinseweg/Heerenweg gaat om half 11 uit. Graag langer aan, juist bij dit kruispunt. In het vooroverleg meenden we dat dit geregeld was, maar dit schijnt niet zo te zijn. De wethouder had begrepen dat dit klaar was, maar zal er naar kijken.

*De weg naar SintJohannesga is smal. Kan deze niet breder worden? Wethouder:” Er komen geen stroken langs de weg. Dan wordt de weg breder en gaat men sneller rijden en het is gevaarlijk voor de fietsers. Je creëert dus eigenlijk schijnveiligheid. Op dit moment staat dit ook niet op de planning. Gemeente neemt het mee, maar belooft niet dat er op korte termijn wat veranderd kan worden.”

Zuidema: “Er zitten altijd rare gaten langs de weg die moeten wel worden opgevuld. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd.”

*Hans Kruseman: “In het Haulsterbos heb je slecht zicht wanneer er mensen fietsen.” Of er een spiegel geplaatst kan worden. Wethouder neemt dit mee, begrijpt dit probleem.

*Wethouder: Oud papier ophalen: “Scholen en verenigingen zouden erg in de knel komen als ze geen papier meer kunnen ophalen doordat er containers zouden komen. Voorlopig komen de containers er niet. De gemeente is er wel mee bezig om te kijken hoe het anders moet.

Geen prijsgarantie meer en geen inzet ambtenaren.”

Jacob Stuiver vraagt of school de wagen nog mag gebruiken, zoals afgesproken mag dat dit jaar nog.

*Harm de Roo: “Wethouder, gemeente bedankt voor subsidies dorpshuis!” Wil hen graag uitnodigen om nog eens een keer te komen kijken.

 

6. Bestuursverkiezing.

Maurits is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Bij deze blijft Maurits nog een periode in het bestuur.

 

7. Financieel verslag.

a. Penningmeester Peter laat het financieel verslag via de beamer zien en kan het goed toelichten. Hij zou graag willen dat we de facturen op een andere manier zouden kunnen verwerken. Nu duurt het erg lang voordat mensen de contributie betalen. Of iemand tips heeft? Optie: instellen op je computer dat je elk jaar betaalt. Of via een machtiging. We hebben het er in het bestuur over en komen er op terug.

De vraag kwam waarom er zoveel geld op de bank staat terwijl de rente zo laag is? Iedereen die ideeën heeft kan ze bij PB inleveren!

Zuidema zegt dat het net achter het voetbalveld kapot is. Dit moet worden vervangen.

b. Kascommissie. Deze bestond uit Jolanda Troelstra en Edwin Heida. Zij waren heel tevreden. Het zag er keurig uit. Jolanda vertelt dat hen ook opgevallen was dat er zoveel geld op de rekening stond. Zij stellen voor dat PB een bijdrage aan het speelterrein van school doet. Dit is een goed idee.

c. Benoeming nieuw kascommissielid. Edwin Heida gaat er uit en wordt bedankt voor zijn hulp. Voor hem komt Piet Hylkema in de plaats.

 

8. Dorpsvisie.

Kkek. Hier wordt niet veel gebruik van gemaakt. Annie zou wel graag een tweede persoon naast zich hebben om eens even te overleggen.

School. De krimp komt er aan. Voorlopig nog geen probleem, maar in de toekomst. We moeten niet afwachten. Met plannen komen en meedenken met Ambion.

Menks Fennik: “Dan moeten we bouwplannen ontwikkelen.” Voorlopig zijn we nog niet aan de beurt.

Jeugd Een club voor 12 t/m 16 jaar is men mee bezig. Maar er moet ook begeleiding zijn. Dit gaat nog niet zo snel.

Voetpad. Werkgroep wil een plan maken, waarbij de gemeente over de brug komt met geld. Mogelijk een verbinding maken tussen leefbaarheid, duurzaamheid, etc. De werkgroep zit nog in de brainstormfase. Menks heeft bekeken of er een enquête online kon worden gemaakt. Dit valt niet gemakkelijk te realiseren. Het probleem is nu hoe men hier over denkt. Hoe moeten we mensen bereiken? Website, briefje in de bus.

Sipke Bosma: “Het is een herhaling van zetten. Wij moeten met een plan komen, dan wil de gemeente mee denken.” PB zet er actie op. De werkgroep gaat hier binnenkort mee verder.

Sport en ontspanning: er wordt van alles georganiseerd.

Geen vragen of opmerkingen over de dorpsvisie.

 

9. Verslagen.

4 mei commissie: Harm Nijholt: In 2015 was er een reguliere herdenking. Weer veel mensen getuige van een mooie herdenking. Na afloop bezichtiging van werk van de basisschoolkinderen in de kerk. Fam. Veldstra kon een kopje koffie drinken.

De informatiezuil is beschadigd door een ongelukje met de gemeente. Steef Hendriks herstelt hem, maar dit is door ziekte nog niet gelukt. Afscheid genomen van Foppe Jelle Veldstra. Wel zo’n 20-25 jaar verbonden geweest aan de stichting. Heel veel gerealiseerd. Monument, adoptie monument basisschool, expositie, boek uitgebracht, busreis Neuengamme, informatiezuil. De commissie is Foppe veel dank verschuldigd.

Er zijn nu nog twee commissieleden en die willen heel graag een nieuw lid erbij. Oproep dus: wie heeft zin om in de 4meicommissie te stappen?

Sinterklaascommissie: Menks Fennik: zaterdag komt Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten. Verkeersregelaars moeten tegenwoordig examen doen via de computer. Dit is een heel gedoe, maar het is wel gelukt. We hopen op een mooi feest.

Dorpshuis De Hichte: Harm de Roo: Grote zaal/bar al eerder en Tjeukemeerzaal deze zomer aangepakt. Subsidie gekregen van de gemeente.

Plan is bijna gerealiseerd. Er moeten nog een paar aanpassingen worden gedaan. Ringleiding is nog grote wens.

Verenigingen een ledenterugval, daardoor minder gebruik en lagere inkomsten. Moeten straks de huur en consumpties omhoog? Pb overleggen met de gemeente hoe we hier mee om moeten gaan.

AED onderhoud wordt betaald door PB want het apparaat is niet alleen voor de Hichte.

Energiescan gedaan. Hier gaan ze weer mee verder.

DFMopGlas: Jan de Vries: vertelt in het kort wat DFMopGlas inhoudt. Burgerinitiatief om eerst het platteland te voorzien van glasvezelkabel en daarna de grote kernen. Er zijn ambassadeurs in elk dorp. Het netwerk was klaar, de kostenopzet klaar. Er was onderzoek gedaan naar draagvlak. De statuten voor de coöperatie klaar. Er is een info-avond geweest. De bedoeling was om eind dit jaar los te gaan. De provincie was zover dat ze dit in heel Friesland wilden realiseren in samenwerking met Kabel Noord, maar helaas is dit plan terug gefloten. Men gaat dit eerst juridisch uitzoeken en dat gaat lang duren.

DFMopGlas moet dit besluit afwachten, maar gaat door met het oorspronkelijke plan. Hier voor hebben ze de banken nodig, maar die willen hen alleen geld lenen als er iemand garant voor staat. Jan de Vries stelt voor om met alle PB’s een motie in te dienen bij de gemeente. Als de gemeente garant wil staan kunnen ze los. Voorzitter Reitze vraagt of de vergadering hier mee akkoord kan gaan. Het antwoord is ja. Hotse Piersma benadrukt: “we moeten er mee verder!” Op 17 nov. komen alle ambassadeurs bij elkaar op het gemeentehuis en we hopen dat hier nieuws uit komt. De grafiek op de website is gedateerd!

Dank aan alle sprekers voor de updates!

 

10. Rondvraag:

*Annie de Jong: “Volgend jaar is er weer dorpsfeest. Is er al wat bekend over verzekering voor de optocht etc.” Feestcommissie vergadert vandaag. Wij informeren bij hen.

*Doeke Holtrop: “is er in kaart gebracht hoeveel AEDapparatuur er aanwezig is in onze dorpen?” Gaan we mee bezig.

 

11. Sluiting. Om half elf sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn/haar komst en wenst allen wel thuis.