Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaën d.d. 17 nov. 2015

Afmelding: Harm de Roo, Bert Rietman, Jovankca Holtrop, Hielke Broersma.

Aanwezig: Wethouder Durk Durksz, wijkbeheerder Klaas Semplonius, Dorpencoördinator Karien Aardema, Raadsleden Ineke Swart (PVDA), Jochum Meester (FNP), Roel Roelevink (CDA) en 46 leden.

 

1. Opening. Om vijf over acht opent voorzitter Reitze Holtrop de vergadering met een welkom aan Karien Aardema, Durk Durksz, Klaas Semplonius, de raadsleden en alle leden. Hij biedt zijn excuses aan voor het feit dat Klaas v.d. Kooij de uitnodiging wat laat, maar toch nog gekregen.

2. Ingekomen stukken. Twee brieven waar we later op terug komen.

3. Notulen 2014. Jolanda Troelstra vraagt naar de Roomse singel. Komen we op terug. Verder geen vragen of aanmerkingen.

4. Jaarverslag 2014-2015. Ook dit wordt goedgekeurd.

5. Vragen aan de wethouder.De nieuwe wijkbeheerder Klaas Semplonius stelt zich voor. Hij is benaderbaar. Hoort het graag als er iets is.

Durksz verontschuldigt wethouder Schouwerwou. Hij neemt de taak vanavond over.

*Weg bij Plet. Is in ogen van de gemeente niet onveilig. Wordt in de beoordeling meegenomen. Reitze: Het gebied (langs de Scharsterrijn) zou een mooie plek zijn voor een wandelpad Het is alleen niet van de gemeente. PBO informeren van wie het is en of het mogelijk is.

*Water bij de tennisbaan? Johannes v.d. molen: het is een verzamelplaats van water. Putten goed bekijken, die staan vaak vol. Klaas Semplonius kijkt er naar.

*Lozing afvalwater sloot bij vuilstort. Er is een monster genomen van dit water. Dit water is niet altijd schoon. Durksz: het water ligt op een lager niveau, dan de sloten er omheen. Het mag niet zo zijn dat water van de vuilstort in deze sloot komt. Er wordt een monster genomen door it Wetterskip. Ze hebben hiervoor exacte locatie nodig. PBO moet contact opnemen. Volgens Klaas v.d Kooij wordt er door een gemaaltje water in de sloot gepompt. Vooral als het flink zal gaan regenen. Er moet een officiële melding komen bij It Wetterskip. Die lozing gebeurt alleen bij hevige regenval. Op het moment dat er iemand komt is het al te laat. Wij komen hier op terug. Herke Bijker vraagt of de eigenaar verantwoordelijk is. (Stichting Nazorg Ouwsterhaule, niet de gemeente.)

*Bruggetje Roomse singel. Is van het Wetterskip, meteen ook melden dat het niet meer voldoet aan de eisen, taak PBO.

*Herke Bijker, vraag over leefbaarheid in kleine dorpen. Er wordt zoveel geld uit gegeven aan een onderzoek naar de voortzetting van de scholen. Vraagt hoe de gemeente hier over denkt. Of ze hier iets aan kunnen doen, zodat de school in Ouwsterhaule blijft, anders gaat de leefbaarheid uit het dorp. Durksz, legt uit dat het openbaar onderwijs uitbesteed is aan Stichting Primus.

Er moet binnen een berijdbare afstand van 10 km onderwijs worden geboden. Primus moet voor kwalitatief, adequaat onderwijs zorgen. Onder de norm van 46 geen bekostiging meer mogelijk door Primus. Primus kijkt vooruit, hoe ziet de toekomst van de scholen er uit in onze gemeente? De gemeente betaalt dit onderzoek. Ze willen er voor zorgen dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. Primus zal een keuze moeten maken hoe ze verder willen. Gerrit Waterlander: het is niet een onafhankelijk onderzoek als Primus dat zelf doet.

Reitze: PB zal contact zoeken met school en er alles aan doen om te proberen de school hier te behouden.

*Glasvezel. Durk Durksz vertelt; Initiatief Stichting DFM op glas. Heeft als doelstelling om de hele gemeente op snel internet te krijgen, via glasvezel. Website: DFMopglas.nl. Ze gaan inventariseren hoeveel belangstelling er is. Het is een coöperatie waar deelnemers zelf eigenaar worden van het netwerk. Het kan slagen als ze de aanleg van het netwerk kunnen bekostigen. Ze hebben 50 procent van alle aansluitingen in de gemeente nodig. Dan is het mogelijk om te starten. Hoe meer aansluitingen, hoe goedkoper het wordt. Ze zijn eerst in een aantal dorpen als pilot begonnen. De gemeente is adviseur, maar staat er verder buiten.

We hebben al een avond gehouden met het bestuur. Jan de Vries heeft dit geïntroduceerd. We willen graag een werkgroep oprichten die zich hier over gaat buigen. Verdere informatie volgt.

*Karien Aardema vertelt over de Buurtmeter: Het is een inventarisatie, thermometer, momentopname van wat we willen in het dorp. Verschillende onderwerpen komen aan de orde: sociale samenhang, veiligheid, wonen, toegankelijkheid, recreatie, toerisme, duurzaamheid.

Een dorp mag zelf bepalen of ze een buurtmeting gaan doen. De gemeente doet er niks mee, alleen ter informatie. Het is aan het dorp wat ze er mee willen doen. Het is een hulpmiddel voor PBO. Aangeven als we een buurtmeting willen doen.

*Papiercontainers. De hele gemeente krijgt een papiercontainer. Papier is geen afval, maar een nieuwe grondstof voor iets anders.

Er gaat nu veel papier in de gewone container. Als er een container voor komt heeft de school er geen inkomsten meer van.

Nu wordt het door school opgehaald. Er wordt met deze partijen contact gezocht door de gemeente. Er komt overleg hierover de komende winter.

Bram Linders: wordt er ook plastic apart ingezameld? Afval wordt door Omrin opgehaald. Die hebben een scheidingsinstallatie die het plastic er goed uit kan halen. Gemeente doet dus aan na-scheiden. Machine doet het beter dan de discipline van de mensen.

Jan de Vries vraag of een centraal opslagpunt voor oud-papier ook mogelijk is. Scheiden is beter volgens Durksz als men thuis een container heeft.

Tecla Waterlander vraag hoe frequent de container wordt geleegd? Lemsterland doet het een keer per 4 weken.

Ursula Lolkema wil het dorp er op attenderen papier aan de weg te zetten. De school moet het oud papier houden!

*Durkz vertelt dat er een meldingsapp is van de gemeente. Problemen kun je op de site van de Fryske Marren melden, maar ook via een app. Je kunt een foto maken en deze opsturen, zodat de gemeente de precieze locatie heeft van het probleem.

Bob van der Weg vraagt wie het asfalt (met lintjes erom) aan de Haulstersingel opruimt. De gemeente mag dit niet doen, wil niet voor de kosten opdraaien. Eigenaar is niet bekend. De gemeente vindt het heel vervelend, is er mee bezig.

Menks Fennik vindt het triest dat geld voor veiligheid gaat! Durksz rekent zich het wel aan. Hij noemt dat je een sloopvergunning aan kunt vragen bij de gemeente en dan kost het wegbrengen van asbest niets. In de berm gooien is dus niet nodig!

*Jelle de Haan zegt dat de stobben als gevolg van Iepziekte, nog altijd bij hem voor de deur liggen. Kunnen die weggehaald worden? Iepenwacht heeft ze gekapt, maar moet ze ook opruimen. Jelle overlegt even met Klaas Semplonius over de locatie.

*Anne Visser vraagt: Waarom zit de Heerenweg in de ledverlichting en de Jetze Veldstrawei niet? Dit komt in etappes. Uiteindelijk wordt het allemaal energiezuinig.

*Jan de Vries: Op sommige plaatsen in de gemeente brandt de verlichting na 11 uur op halve kracht. In Ouwsterhaule om half 11 de helft uit, de rest op volle kracht. Is hier beleid op? Durksz: dit wordt ook langzamerhand verbeterd.

Reitze bedankt Wethouder Durksz heel hartelijk voor de informatie. Een aantal zaken komt PBO op terug.

6. Bestuursverkiezing. Geke de Jong is aftredend, maar heeft zich verkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten gekomen, dus ze zit er weer voor vijf jaar in.

7. Financieel verslag 2014-2015. Peter Gardenier geeft een toelichting over de financiën van het afgelopen jaar. Er zijn 12 nieuwe leden bij gekomen. Nieuwe inwoners of mensen die zelfstandig zijn gaan wonen.

De website is nu nog vrij summier. We willen graag meer gebruikers.

Gerrit Waterlander vraagt of het website-onderhoud niet goedkoper kan. De kascommissie bestond uit Harm Nijholt en Edwin Heida. Harm zegt dat alles er keurig uitziet, ze hebben geen gekke dingen kunnen vinden. Complimenten voor Peter. Harm noemt ook nog dat de website er keurig uitziet! Nieuw lid, Jolanda Troelstra.

8.Dorpsvisie. We zijn met meerdere dingen bezig en hebben ook een aantal afgehandeld.

Kkek, hier werd drie maal gebruik van gemaakt. Wel goed dat het er is.

De school daar zullen we ons best voor doen, om die te behouden.

Jeugd, gezamenlijk oppakken met activiteitencommissie, kerk, etc.

Woonomgeving. Een aantal dingen gerealiseerd. Oversteek Heerenweg-Stinseweg heeft lang geduurd, maar is uiteindelijk klaar.

Wandelpad, er is een werkgroep, Sander Akkerman, Peter Gardenier en ….

Sport en ontspanning, speeltuinen wordt veel gebruik van gemaakt.

Cultuur, stichting ter behoud van rijksmonumenten(stichtingBRM.nl) (Jan de Vries zit hier in), stichting gaat nu opereren in de hele Fryske Marren. 26 Rijksmonumenten( twee klokkestoelen) komen in beheer van de stichting. Op den duur overleg met PB.

9. *4mei-commissie, Geert Veldstra: afgelopen jaar stond in teken van realisatie van monument. Dank voor alle hulp die geboden is. Voor komend jaar geen grote plannen. Wel weer reguliere herdenking. Foppe Jelle stapt uit de commissie, na vele jaren. Ze zijn op zoek naar een nieuw persoon die zich aan wil aansluiten.

Edwin Heida: wordt het monument nog verplaatst? Dit is niet nodig. Dus het blijft op dezelfde plaats staan. Het is inmiddels vastgezet.

*Sinterklaascommissie, Menks Fennik: zaterdag komt Sint weer in het dorp. Ze zijn weer begonnen met sponsoring. Het geld was bijna op.

*Activiteitencommissie, Sietske Heida: zes enthousiaste dames die leuke activiteiten in de Hichte organiseren. Wie ideeën heeft kan deze commissie ook inschakelen.

*De Hichte, Sara Plet: de verbouwing is gedeeltelijk stopgezet. Zolang er geen subsidie is mag men niet verder werken. Resultaat in bar is te zien. Is mooi geworden, vooral door vrijwilligers gedaan. Aanwas jongere mensen voor vrijwilligers is gering. Binnenkort langs de deuren om nieuwe vrijwilligers te vinden.

Binnenkort overleg met PB. Houd de Hichtepunten in de gaten voor mededelingen.

Jelle: Het is een rolstoelvriendelijk dorpshuis. Ook de stoep zou niet versperd worden op avond Excelsior. Voorzitter Jacob Stuiver neemt het meteen mee.

*Feestcommissie, Jan Eelke Pekema: FB-site, linken aan website PB? Prima feest gehad. Er is een bescheiden winst van 45 euro over. Netjes quitte gedraaid.

Op de spaarrekening staat een mooi bedrag voor reserve voor calamiteiten. Bijna evenveel bier opgedronken als twee jaar geleden.

Aanpassing in gebruik van de stroom gedeeld met tennisvereniging.

Volgende keer moet er beveiliging ingeschakeld worden. Dat is verplicht.

De optocht is een bespreekpunt, i.v.m. veiligheid. Heeft de optocht nog toekomst? De verzekering heeft strenge eisen. Er moet juridisch advies ingewonnen worden. Jacob Stuiver zegt dat de muziek wel mee wil denken over deze activiteit.

De feestcommissie staat open voor ideeën.

10.Rondvraag. *Johannes v.d. Molen: Zijn er meer bladerbakken? Eventueel voor de Heerenweg. Vragen we na.

*Gerrit Waterlander: Houdt PB de ontwikkelingen van de tunnel (eventuele sluiting ) in de gaten? Dat doen we.

*Brief fam. De Jong. Vervelende telefoontjes tijdens en na begrafenis van Romke. Ze voelden zich niet veilig. Voorstel een soort burgerwacht? Moeten we het maar eens over hebben. Tip Gerrit Waterlander; een buurtapp. PB gaat het hier wel over hebben, want dit was een heel vervelende situatie.

Jelmer Waterlander heeft laatst ook een verdacht persoon in het dorp gezien.

11. Sluiting. Om vijf over half 11 sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis.