Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaën d.d. 17 nov. 2014

 

Afmelding: Peter en Jovancka Holtrop, Jelle Veldman, Sietse Piersma, Luciënne Boelsma(CDA), Menks Fennik, Jan Eelke Pekema, wijkbeheerder, Harm de Roo.

Aanwezig: Wethouder Janny Schouwerwou, Karien Aardema (dorpencoördinator), Arjen de Ree (FNP), Ineke Swart (PVDA) en 59 leden.

 

 1. Opening. Voorzitter Reitze opent de vergadering met een kort verhaaltje: Zorg, WMO kwamen steeds weer terug dit jaar. Zonnepanelen, windmolens, helaas is er geen geld voor. Laten we het maar bij ons eigen dorp houden. Werken aan verbeterpunten. Een hartelijk welkom iedereen!

 2. Ingekomen stukken, mededelingen. Niet voor deze avond.

 3. Notulen jaarvergadering 2013. Geen vragen of opmerkingen, notulen worden goedgekeurd.

 4. Jaarverslag. Wordt ook goedgekeurd.

 5. Vragen aan wethouder Schouwerwou.

*Reitze Holtrop: Wegdek bij Plet heel slecht. Is een gemeenteweg. Wat gebeurt hier mee? Wethouder weet niet wanneer het op de planning staat. Het heeft wel prioriteit want de weg is erg slecht en gevaarlijk.

*Gerrit Waterlander vraagt of dat niet naar voren geschoven kan worden. Wethouder gaat daar niet over, kan daar nu geen antwoord op geven.

Ze nemen het mee, aangezien het al voor de tweede keer op de vergadering komt.

*Plet: Het is een boezemdijk, die verhoogd moet worden. Vandaar dat er misschien wel nieuwe plannen worden gemaakt. Wethouder: Misschien kan het in een keer opgepakt worden.

*Geeuwke Sietsma: de belijning op de straten is ook heel slecht. Er zijn geen lijnen op de weg ( Haulsterweg naar Haskerhorne. ’s Nachts heel slecht zicht.) Wethouder geeft het door, wegen moeten aan kriteria voldoen om strepen te krijgen.

*Harm Nijholt: waarom heeft gemeente geen antwoord op de vraag van de weg bij Plet, die vorig jaar al gesteld is? Gemeente had zich beter voor kunnen bereiden.

*Herke Bijker begrijpt dat de veiligheid in de buurt, de gemeente niet interesseert. Hierop is geen goed antwoord mogelijk.

*Reitze Holtrop: Berm Heerenweg is erg slecht. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd. Kan hier wat aan worden gedaan?

*Reitze: Roomse singel, er is een afspraak dat de gemeente deze zou onderhouden. Het is geen fietspad, maar je kunt er wel langs. Wethouder: Er wordt bezuinigd op groenonderhoud. Als de afspraak er is, over snoeien en maaien moet het wel gebeuren. Ursula Lolkema: De Singel is particulier bezit. Willen jullie er iets doen, dan graag in overleg! Gemeente zal zich moeten vervoegen bij de eigenaren. Wethouder: Er moet overleg komen tussen PB, Gemeente en eigenaren.

*Reitze: De klokkenstoel wordt overgeheveld naar Natuurmonumenten? Dan mogen we er niets meer organiseren. Wethouder weet van niets, gaan we naar informeren.

*Foppe Jelle Veldstra: Klokkenstoel komt op de monumentenlijst. Terrein kun je nog wel gebruiken. Volgens Harm de Roo niet. We komen er op terug.

Klaas v. d Kooij: Hoe zit het met het lozen van afvalwater op de sloot? Jaren geleden al genoemd. Gebeurt nog steeds. Er zit vies roestwater in.

*Klaas: De gemeente heeft beleid om bomen te kappen om te bezuinigen. De bomen staan er voor onze gezondheid. Kan de gemeente eens in Overijssel kijken hoe ze het daar doen. Wethouder: Er is een beleid “Omgaan met groen”. Plan door de hele Friese Meren, met bezuinigingsopdracht. Er is een plan gemaakt waar omvormen van groen plaats zal vinden. Hier zijn informatieavonden over geweest. Er wordt met PB gesproken over deze plannen.

*Hans de Witte: de Beatrixboom is verplant naar een betere plaats. Een positief punt! Staat nu op de Wolsmastate.

*Geeuwke Sietsma: Hoe komt het met de Glasvezel kabel? Komen we straks op terug.

Wethouder heeft notulen niet door geplozen, had zich daardoor niet voorbereid op de vraag over de weg bij Plet. De andere vragen kon ze niet voorbereiden. Ze neemt ze mee en vraagt dit na. Karien stuurt zo snel mogelijk antwoord naar PB.

Reitze bedankt mevrouw Schouwerwou. We krijgen hopelijk zo snel mogelijk antwoord.

Harm Nijholt stelt voor om het vragenlijstje van de vergadering nog een keer rechtstreeks naar de wethouder te sturen. De notulen gaan altijd wel naar de gemeente, maar we zullen deze keer nog een apart lijstje sturen.

 1. Bestuursverkiezing. Rimmer neemt afscheid na tien/elf jaar. Peter Gardenier wil zijn taak wel overnemen. Geen tegenkandidaten, de vergadering gaat er mee akkoord.

Rimmer heeft zijn werk altijd geweldig gedaan. We willen hem hartelijk bedanken voor zijn inzet. Rimmer krijgt een presentje als dank.

 1. Financieel verslag. We zijn wel wat in saldo omhoog gegaan. Rimmer krijgt applaus. Marjan Holtrop: Er zijn twee lopende rekeningen, voor beide moeten kosten worden betaald. Kan dat niet op een rekening? Goed plan. Wordt naar gekeken. Het verslag ziet er keurig uit.

Kascommissie: Marjan Holtrop en Harm Nijholt. Harm: er was een hartelijke ontvangst door Rimmer. Hij heeft met verbazing gezien hoe netjes Rimmer het allemaal voor elkaar had. Een vraag: er is een rekening van de ballenvangers, er zijn nog geen netten. Dat klopt. Die staan er nog niet. Hoe zit het met de rekening van Jos de Witte, waar wordt die uit betaald? Plaatselijk belang heeft die afspraak gemaakt met Jos. PB betaalt hem voor het onderhoud van de speelruimte. Zuidema vindt dat het onderhoud vaker kan. Wij gaan hierover met Jos om de tafel.

Marjan gaat uit de kascommissie. Edwin Heida wil het volgend jaar wel doen.

 1. Dorpsvisie.

 2. *Zorg en wel zijn, Kkek, vertelt Annie de Jong wat over.

*Naschoolse opvang, nu continurooster, drie maal per week naschoolse opvang.

*Jeugd. 12 tot 16 jaar. Hichte was hier eerder mee bezig, maar dit staat op het moment stil. Komend jaar proberen we hier iets mee te doen.

*Woningbouw, geen aanvragen. Op dit moment niet aan de orde.

*Woonomgeving. Wandelpad langs Heerenweg. Mensen die zich hier voor in willen zetten kunnen zich melden. We willen dit toch oppakken. Tips horen we graag.

*Sport en ontspanning. Er is een rijk verenigingsleven. Voor jong en oud.

*Recreatie en toerisme. Er zijn wel mogelijkheden, maar op dit moment zien wij geen dringende dingen. Herke Bijker zegt dat er plannen liggen van vijf jaar geleden voor wandelpaden. Gerrit Zuidema zegt dat we met elkaar wel een pad aan kunnen leggen. Maar je zit ook met de verkeersveiligheid.

*Cultuur. Aandacht voor klokkenstoelen. Nu op monumentenlijst?

*Veiligheid, verkeer, bereikbaarheid. Vrij centrale ligging. Wens voor fietspaden, wandelpaden. Bij knooppunt Joure wordt de tunnel ook aangepakt. We proberen ook de verlichting dan aan te pakken.

Oversteek. Karien licht dit toe. Vorig jaar een plan aangeboden door de werkgroep. Hier is naar gekeken en we hebben er over gepraat . Op deze manier kan het niet worden uitgevoerd, maar er is een alternatief. Frits legt uit: plannen voor een vernauwing om de snelheid er uit te krijgen. Gerrit Waterlander stelt voor dat er lichtjes in de vernauwing komen. Zodat het goed te zien is in donker.

*Bedrijvigheid en werkgelegenheid. Loopt allemaal wel goed.

*Voorzieningen en diensten. Glasvezelkabel, er zijn twee pilots op dit moment. Er gaat nog wel een poos over heen voordat wij aan de beurt zijn.

Plet: de brievenbus tegenover S.Alkema is verplaatst naar het dorp. Gewoon opgedoekt. Hoe zit het met de bushalte? Niemand weet dit.

Karien Aardema: wandelpaden, Gemeente zal ondersteunen wanneer een dorp zelf iets op zet. Gemeente neemt geen initiatief.

De buurtmeter is een instrument wat de gemeente aanbiedt aan dorpen over punten die in de dorpsvisie staan. Op basis van de uitkomsten kunnen actiepunten worden opgesteld. Het is de bedoeling om met een gevarieerde groep mensen hier naar te kijken. Dit wordt afgesproken met PB.

Bram Linders vraagt of dit een vervanging van de dorpsvisie is. Dat is het niet.

Het is meer om te kijken wat er uit de dorpsvisie gekomen is en nog steeds speelt.

 1. 4mei-commissie. Foppe Jelle Veldstra: Het is zijn laatste jaar. Er wordt een nieuw lid gezocht. Ze zijn druk bezig met de informatiezuil. Er lopen nog wat vragen naar subsidies. De benefietavond heeft al een leuk bedrag opgebracht.

Steef kan bijna starten met de zuil. Verder gaat alles mooi door.

Sinterklaascommissie. Rimmer de Jong, zaterdag 22 nov. komt hij dit jaar weer aan. Er is nog genoeg geld van sponsoren, dus er hoeft niks bij dit jaar.

Dorpshuis De Hichte, Bert Rietman. Veel veranderingen, subsidies aangevraagd. Graag nog meer vrijwilligers erbij. Die zullen met open armen worden vervangen.

Feestcommissie. Hier over komt een stukje in de Hichtepunten.

Kkek, Annie de Jong. Iedereen heeft een informatiekaart in de brievenbus gekregen. Hierop staat waar ze terecht kunnen met vragen. Hiermee willen ze de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Zodat ouderen hier ook langer kunnen blijven wonen. Er kan advies worden gegeven over instanties voor bijv. trapliften, e.d.

 1. Rondvraag.

*Herke Bijker: zijn de notulen ook naar de gemeente gestuurd? Waarom is er niets mee gedaan? Voorstel voor PB om na vier weken na de vergadering contact te zoeken met gemeente.

Karien zegt dat er geen vooroverleg is geweest. Volgend jaar moet dit anders.

De sfeer werd er nu niet beter op, omdat er geen antwoord gegeven kon worden gegeven.

*Annie de Jong: het bankje in bos, hier is de prullenbak weg. Karien: Staatsbosbeheer heeft alle prullenbakken weggehaald.

*Anneke Broersma: Het bruggetje aan het eind van de Roomse singel is erg slecht. Dit valt niet onder eigendom eigenaar Roomse Singel.

*Sara Plet: hoe zit het met het roestwater bij de vuilstort. Hier kreeg Klaas van der Kooij geen antwoord op. Er wordt naar gekeken.

*Gerrit Waterlander: Voorstel: actielijstje, regelmatig naar gemeente en delen met inwoners.

*Foppe Jelle: Als er een actielijst is, dan kunnen alle partijen beter hun huiswerk doen.

*Roelofje de Jong: sommige mensen betalen slecht de contributie. Rimmer zegt dat dit zo is. Maar dat zal ook wel nooit veranderen.

*Gerrit Zuidema: auto’s van de gemeente rijden te hard in onze straten! 1. Sluiting. Om 22.00 uur Welkom aan nieuwe inwoners, Annemarie Reijenga en Hendrikus ter Schure. Bediening bedankt. Iedereen bedankt en Wel thuis!