Notulen Jaarvergadering 2013

Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaën 
d.d. 26 november 2013.
Afmelding: Sietse Piersma, Bert Rietman, Foppe Jelle Veldstra, Hielke en Anneke Broersma, Peter en Jovancka Holtrop, Machinus Stummel.
Aanwezig: Wethouder Jan Benedictus, Wethouder Janny Schouwerwou, Karien Aardema 
( dorpencoördinator), Wietze v.d. Duin (wijkbeheerder), A. de Jong (CDA), H.P. Wesseling (ChristenUnie) en 54 leden.

1. Opening.
Om iets over 8 opent voorzitter Reitze Holtrop de vergadering.  Hij verwelkomt de wethouders, dorpencoördinator, wijkbeheerder, de raadsleden en alle inwoners. Daarna houdt hij een korte inleiding over het reilen en zeilen in het dorp.  Hij vertelt kort waar Plaatselijk Belang mee bezig is. En hij benadrukt het belang van verenigingen, vrijwilligers, bedrijven, etc. in het dorp.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Geen ingekomen stukken. Er komt een punt bij op de agenda, van de werkgroep “Oversteek”.

3. Notulen jaarvergadering 12 november 2012.
Geen vragen of opmerkingen.

4. Jaarverslag 2012/2013.
Geen vragen of opmerkingen.

5. Voorstellen Mevr. Karien Aardema.
Karien Aardema stelt zich zelf voor. Ze is sinds januari dit jaar dorpencoördinator van deze gemeente. Ze heeft het gebied , de Oostkant van Skarsterlân onder haar beheer. Ze is er niet voor persoonlijk contact met mensen, maar heeft contact met de Plaatselijke Belangen. Ze heeft in het voorjaar overleg met alle Plaatselijk Belangbesturen gehad. Alle  meningen en opmerkingen zijn meegenomen en verwerkt in het  dorpenbeleid. Sociale aspecten, burenhulp, vrijwilligerswerk. Fysieke punten, veiligheid, school. Economische aspecten, bedrijfsleven. Wat voor effect hebben al deze aspecten op een dorp.  Ze probeert in samenwerking met PB aan actiepunten te werken. Ze hebben sinds kort ook een Facebooksite.  Ze hoopt op een goede samenwerking met PB.
Reitze  bedankt Karien en zegt dat Plaatselijk Belang blij met haar is. Veel informatie komt naar ons toe.  Er is een goede communicatie.

5a. Presentatie Oversteek Stinsewei- Wolsmastate.
Menks Fennik geeft een presentatie van het plan dat de werkgroep heeft gemaakt.
Hij legt uit waarom dit plan is ontstaan. Er is een gevaarlijke situatie op dit moment op de kruising Heerenweg, Stinsewei, Wolsmastate. Er wordt veel te hard gereden en er is niet een goede oversteekmogelijkheid voor kinderen. De werkgroep heeft een plan gemaakt om de veiligheid te verbeteren. Er zijn twee opties. Een duurdere optie, met verplaatsing van het naambord, klinkers , bloembakken, zebrapad, verhoging kruising, loopstrook, enz. En een goedkopere versie, met optische versmalling, straatjuwelen, zebrapad, etc.
Hij laat alles via een powerpoint zien en biedt tenslotte het pakket aan aan de wethouders. De werkgroep heeft een mooie opzet gemaakt en de gemeente kan er zo mee aan de slag. De werkgroep kan zelfs een begroting maken.

Vragen: Teuni Akkerman: “Hinderen de straatjuwelen het landbouwverkeer niet?” Menks zegt dat ze het landbouwverkeer zo min mogelijk willen hinderen.
Mieke Bijker: “Hebben jullie gedacht aan de veiligheid van de voetgangers?” Dat is in het verhaal meegenomen.
 Reitze zegt dat PB achter de plannen van de werkgroep staat. En hoopt dat de gemeente er iets mee doet.
Wethouder Benedictus zegt toe dat ze er serieus naar zullen kijken. En zo snel mogelijk een reactie zullen geven. Hij zegt wel, dat een beweegbare paal met sleutel geen optie is.
De dorpscoördinatoren krijgen een budget. Wie weet wat voor mogelijkheden daar nog liggen.
6. Vragen aan  het college van  B en W Skarsterlân.
*Jannes de Jong noemt een parkeerprobleem. Er staan tegenwoordig veel auto’s op de stoep op de J.Veldstraweg vlak bij hun huis. Mensen kunnen er dan niet goed langs. Vooral niet met kinderwagens, e.d. Kan er wat aan worden gedaan?  Je zou de mensen er op aan kunnen spreken. Wietse v.d. Duin zegt dat  op de stoep parkeren niet mag. De politie doet er helaas niets aan. PB zal er aandacht aan besteden.
Teun v.d. Meer zegt dat dit op de oefenavond van Excelsior ook nog steeds een probleem is. Vooral in de bocht. Excelsior moet zijn leden er op aanspreken
*Femmy Hulzinga :  “Hoe zit het met de veiligheid bij school? Hier speelt bij de drempel een beetje het  zelfde probleem als op Wolsmastate. Hier wordt ook veel te hard gereden. Het heeft de aandacht van PB.
*Herke Bijker vraagt waarom de glasvezelkabel hier nog niet komt.
Benedictus legt uit dat de  gemeente bezig is met de mogelijkheid breedband in de buitengebieden aan te leggen. Het gaat om het aantal aansluitingen. Het hangt van het aantal mensen af wat in een gebied woont. Ze zijn er wel mee bezig. Wat voor termijn, is nog onduidelijk. Nuongelden moeten op, dus hopelijk zo snel mogelijk.
*Reitze Holtrop vraagt hoe het zit met de polderdijk bij Plet. Het stuk klinkerweg is slecht. Is dit een  eigen weg? Of van de gemeente? Gaan we navragen.

7. Bestuursverkiezing.
Reitze Holtrop is herkiesbaar.  Er zijn geen tegenkandidaten gekomen. Reitze heeft besloten nog een termijn te blijven als voorzitter. Hij krijgt daarvoor een applaus.
Vervolgens bedankt Reitze Wethouder Benedictus voor alle tijd die hij in ons dorp heeft gestoken. Benedictus is niet herkiesbaar als wethouder, dus dit is zijn laatste keer op een jaarvergadering. Wij wensen Benedictus veel goeds toe.

8. Financieel verslag 2012/2013.
De rente is wat gezakt. Laaghangend Fruit  is een potje van 3000 euro, wat we mogen besteden. Dit moeten we zoveel mogelijk benutten. De bankkosten hoger. Er zijn meer bijeenkomsten geweest dit jaar.Speelruimte is een aparte post.
Harm Nijholt vraagt of Rimmer weet wie nog niet betaald heeft. Dat weet hij.
Nog niet alle contributie is betaald!
Er zijn geen vragen over het verslag. Met dank aan Rimmer.

Ierring Faber en Marjan Holtrop zaten in de  kascommissie. Marjan zegt dat ze heel tevreden waren.  Het is goedgekeurd.
Harm Nijholt komt in de kascommissie.  Ierring Faber gaat er uit en wordt bedankt voor zijn diensten.

9. Sinterklaascommissie.  Sint vond het dit jaar weer heel gezellig. Hij kwam op de bakfiets met zijn pieten. Er zijn dit jaar geen donaties gevraagd. Er is genoeg reserve in kas. Donateurs hebben wel een briefje door de deur gekregen dat er  volgend jaar wel weer een donatie wordt gevraagd. 
4 mei-commissie. Foppe heeft zich ziek gemeld.  Daarom houdt  Harm Nijholt een verhaaltje. Bij de  dodenherdenking zijn altijd veel mensen. De familie is dit jaar na afloop naar de Hichte geweest voor koffie.  Het was weer een geslaagd evenement. De vlaggenmast is aangeschaft.
In 2015 willen ze een herdenkingszuil onthullen. (wordt gemaakt door Steef Hendriks). Ze zijn bezig geld in te zamelen door fondswerving. De 4meicommissie wordt is omgevormd tot een stichting zodat ze zelf subsidies aan kunnen vragen.  Mensen kunnen op de hoogte  blijven door de website van PB.
De commissie is naar Bergen-Belsen geweest. Ze hebben hier boeken gekregen. O.a. met de naam Jetze Veldstra. Waarschijnlijk is Jetze Veldstra dus niet in Neuengamme overleden. Begin 2014 komt er  mogelijk een busreis naar Bergen-Belsen voor belangstellenden. Wij wensen de commissie veel succes.
Feestcommissie. Jan Eelke Pekema doet verslag. Dit jaar hebben we weer dorpsfeesten gehad. Het was deze keer een gunstiger weekend dan de vorige keer. Op donderdag was er voor de ouderen een activiteit. Zondag nog matinee. Deze werd niet druk bezocht. Misschien nog onduidelijk. Volgende keer wel doorzetten. Financiele kant: Er blijft ongeveer 300 /400 Euro over. Kascontrole Johannes v.d Molen en Peter Gardenier  hebben alles goedgekeurd.
Aukje de Witte: “Jammer dat de muziek niet op de wagen zat. Nu maar op een plaats. Excelsior heeft zelf verzocht om daar te zitten. Commissie neemt het mee. Commissie wil ook graag feedback uit het dorp. De feestcomissie heeft ook een Facebook-pagina. Er is ook nog een rekening met een reserve. Reitze bedankt de feestcommissie heel hartelijk  voor alle werk.
Tuincommissie. Teuni Akkerman krijgt hier het woord. Ze vertelt dat er weinig variatie is in de winnaars. Het doel van de tuincommissie is dat mensen hun tuinen leuk verzorgen om hun huis en  het dorp een beter aanzien te geven. De tuincommissie ziet  haar doel niet meer beantwoord. Vandaar dat deze tuincommissie er mee stopt en voor de laatste keer de prijzen uitreikt.
1e prijs. Fam. Romke de Jong (Volgens Romke gaat de eer vooral naar Roel) . Zij hebben de beker 3 keer gewonnen en mogen hem nu houden.
2e prijs. Fam. Ale Wuite.
3e prijs Fam. Jelte Quartel. Ze worden allen van harte gefeliciteerd en krijgen mooie bloemen.
De commissie stopt er mee.  PB bedankt hen voor 5 jaar inzet. Er is voor alle dames een bedankpresentje.
Reitze: “Vindt de vergadering dat we hier mee door moeten gaan? Zijn er mensen die dit door willen zetten?” Geen reacties uit de zaal. Voelen mensen zich geroepen, dan horen wij het graag. Annie de jong heeft een tip: “ Iemand die de tuin opgepimpt heeft even een veer in de kont steken!”  We zetten de oproep ook  in de dorpskrant.
De tuincommissie is nog wel van plan elk jaar een tuinreisje te organiseren voor belangstellenden. Ongeveer in juni/juli. Graag op tijd opgeven.

10. Rondvraag.
* Marjan Holtrop: “ik mis de dorpsvisiecommissie op de agenda”. Reitze vertelt in het kort waar aan gewerkt wordt.  Kkek, ouderenzorg, continurooster school, veiligheid, verkeer , bereikbaarheid, woonomgeving (oversteek), activiteiten promoten via website of social media. Activiteitenagenda De Hichte, wel belangrijk (wel in de Hichtepunten). We zijn  met veel dingen bezig. Het heeft voortdurend onze aandacht.
Ierring Faber en Maurits Kalsbeek hebben een actielijst gemaakt en deze komt iedere vergadering op de agenda.
* Doeke Holtrop: doen jullie ook wat met de acties waar niks van gehoord wordt? Ook deze punten hebben onze aandacht.
* Menks Fennik vraagt of de  voortgang van hun plan op website te volgen is? Dit is goed.
* Klaas v.d .Kooij:  Als Yfke met een dubbele kinderwagen wandelt, moet ze een paar keer oversteken op de J.Veldstraweg. Ze kan daar niet over de stoep, want die is te smal. Kan dit niet anders? De stoepbanden er uit scheelt al een stuk. Het heeft de aandacht van PB.
* Jelle Krikke vraagt wat de term” Laaghangend fruit” inhoudt. Zijn schoonvader legt uit dat ze daar kleinigheden mee bedoelen. Het gaat hier om kleine uitgaven.
* Gerrit Waterlander vraagt zich af of de vraag over de smalle stoep vorig jaar ook niet gesteld is. Is er toen niets aan gedaan?  Toen ging  het over de overhangende begroeiing bij Fokke Noppert. Daar is wel wat aan gedaan.

11. Sluiting.
Dit jaar was vergaderen  op maandag niet mogelijk. Volgend jaar proberen we dat wel weer. De bediening bedankt!  Er is nog een consumptie voor iedereen . Allemaal wel thuis!