Notulen JV-2012


Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaën d.d 12 november 2012.

Afmelding: Minne Wietsma, Ierring Faber, wethouder Schouwerwou. 
Aanwezig: Wietze v.d Duin(wijkbeheerder), Jelle Vonk (dorpscontactambtenaar),Cees Pot (PVDA), wethouder Benedictus, Sytze Holtrop (Christen Unie), Harry Nota (CDA), Martin de Vries (Skarsterlannieuws.nl) en 51 leden.


1. Opening.


Om vijf over 8 opent voorzitter Reitze Holtrop de vergadering. Een welkom aan wethouder Benedictus, gemeenteambtenaren, raadsleden en alle inwoners.
Op dit moment gaat het goed met de dorpen, maar we moeten niet achterover leunen. We moeten scherp blijven. In de gaten houden hoe het komt met school, enz. Actief blijven, zodat ons dorpen blijven bestaan. 

2. Ingekomen stukken.


Geen ingekomen stukken. 

3. Notulen jaarvergadering 21 november 2011.


*    Stummel vraagt(nogmaals) of er een vuilcontainer bij de speeltuin komt. De gemeente wil geen nieuwe containers plaatsen. Mensen moeten voor hun eigen afval zorgen.


•     Herke Bijker vraagt naar een vlaggenmast voor de 4 mei-viering. Reitze zegt toe dat ze deze mogen kopen. 

4. Jaarverslag 2011-2012.


Trynke leest het verslag voor. Er zijn geen vragen of opmerkingen.

 5. Vragen aan B en W van de gemeente Skarsterlân.


Wethouder Schouwerwou is helaas niet aanwezig door ziekte.•    Menks Fennik: Heeft een opzetje gemaakt voor een oversteek op de Heerenweg. De kruising van de Heerenweg/Stinseweg/Wolsmastate is een gevaarlijk punt voor kinderen in het dorp. Hij heeft een voorstel gemaakt. Bijv. een zebrapad, kruispunt of rotonde voorbij de Wolsmastate. Snelheid er uit halen, veilige plaats voor wandelen en oversteken. Menks wil met een aantal mensen wel een werkgroep oprichten. Benedictus stelt voor het verder uit te werken en dan naar het gemeentehuis te komen.


•    Jannes de Jong: De stoep voor Fokke Noppert is vrij smal. Is daar ook wat aan te doen? Van der Duin zal er naar kijken.


•    Rimmie Visser: Hoe zit het met de strepen op de weg naar Haskerhorne? Worden die er nog op gezet? Dit is buitengebied, dus dit gebeurt niet. Het is een donker gebied, vooral voor fietsers. Volgens Van der Duin kan er niks aan worden gedaan. Wij stellen voor dat hij het toch meeneemt.


•    Tecla Waterlander: de lampen aan de ene kant van de tunnel op de Haulstersingel branden niet, de andere kant wel. Hoe zit dit? Van der Duin zal het doorgeven. Er komt deze week controle van de lampen. Er zal naar worden gekeken.


•    Maginus Stummel: Het tegelpad van Wolsmastate naar school is erg slecht. Wanneer wordt dit verbeterd? Foppe Jelle Veldstra heeft contact gehad met de gemeente en het wordt dit jaar nog opgepakt.


•    Klaas van der Kooij: Is er wat bekend over het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied? Wethouder: het ligt ter inzage. Het is vernieuwd en mensen moeten er wel even naar kijken als ze er mee te maken hebben

.
•    Jappie van Stralen: Er komt een mooie rotonde, kan er ook een fietstunnel komen naast de bestaande tunnel? De wethouder is bang dat het niet lukt. In Scharsterbrug wordt het een viaduct.


•    Reitze Holtrop: Willen wij alles behouden, o.a de school, etc. dan moet er wat gebeuren. Wij zijn wel benieuwd hoe wij het beste met de woningbouw om kunnen gaan.


Benedictus: Er kan een plan worden gemaakt, maar het wordt niet eerder bouwrijp gemaakt dan wanneer er echte belangstelling is. Bouwplannen zoals jaren geleden zijn er niet meer. Plaatselijk Belang kan voorstellen het bestemmingsplan klaar te maken.


Voorstel: een werkgroep die hier mee bezig gaat. Als we niets doen, gebeurt er niets. Corrie de Leeuw: er staan al vier huizen te koop op de Stinsewei. 
Er is geen leegstand.

Sandra Akkerman: kunnen ze geen huurwoningen bouwen?

Benedictus: de starters hebben geen geld, er schuift niets door, dus er is geen belangstelling. Er is wel plaats voor 12 tot 20 woningen. Menks Fennik: Wat is de prijs?

Benedictus: 160 euro per m2.
Verder geen vragen.

 6. Dorpsvisie.


In 2009 zijn we gestart met het maken van een dorpsvisie. Bram Linders en Marjan Holtrop wilden zich hier wel voor in zetten. Het advies was een aantal groepen te vormen en door middel van keukentafelgesprekken kwamen we tot een visie. De werkgroep heeft dit uitgewerkt in een boek. Er zal een werkgroep worden gevormd die aangestuurd zal worden door Maurits Kalsbeek en Ierring Faber.

Reitze biedt de dorpsvisie op deze avond aan aan Wethouder Benedictus. Benedictus zal hem bestuderen. Er zal een commentaar op komen. Daarna volgt een gesprek tussen gemeente en Plaatselijk Belang.  Er is nog geen visie hoe de gemeente om zal gaan met deze dorpsvisies. Dorpen kunnen wel met plannen komen. Er is een potje voor elk dorp wat we kunnen gebruiken.


Bouwen en woningen komen niet meer alleen naar voren. Het sociale aspect van het dorp is ook heel belangrijk. Benedictus hoopt dat we dit ook beschreven hebben in onze visie. Het zal moeilijk worden om de scholen allemaal open te houden in de toekomst. Dat is de realiteit. De dorpsvisies blijven belangrijk voor de gemeente. Piet Klompmaker is de dorpscoördinator. In de nieuwe gemeente komen er vier van deze coördinatoren. Het contact tussen gemeente en dorpen zal goed blijven. In 2014 zal er een beleid komen.We willen Bram en Marjan heel hartelijk danken voor hun inzet. Ze hebben er heel wat uren in gestoken. En het resultaat is een prachtige dorpsvisie. Als dank krijgen zij allebei een mooi pakket aangeboden van Wietskes Tsiishûs. 

7. Sietse Piersma over De Hichte en  de WMO.
Sietse

Piersma: Peter Karstkarel sprak ooit over een verstild dorp met een mooie kerk. Het lijkt zo, maar ons dorp is niet stil. Er gebeurt heel veel in het dorp met alle verenigingen. Er zijn heel wat vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. Het wordt wel moeilijker vrijwilligers voor de Hichte te vinden. De kosten gaan ook omhoog. 
Oproep: graag meer vrijwilligers, met name voor het schoonmaken van het dorpshuis. 

8. Bestuursverkiezing.


Trynke Akkerman is aftredend, maar herkiesbaar. Zij wordt met algehele stemming herkozen.Reitze bedankt alle gemeenteleden en raadsleden voor hun komst. Een speciale dank aan Jelle Vonk die voor de laatste keer als dorpscontactpersoon aanwezig is


 

Hierna is het pauze.

 9. Financieel verslag 2011-2012.


Rimmer heeft alles weer netjes uitgewerkt. Er zijn wat nieuwe kosten. De tuincommissie krijgt nu elk jaar 100,- om te besteden. De ontwikkeling van de website, de koersbalmat, de dorpsvisie, etc.


Teuni Akkerman vraagt of de beplanting van de speelruimte zo duur moest zijn. Foppe Veldstra reageert hierop. Er is wel wat mis gegaan met de planten en het onderhoud hiervan. Dit zal worden opgepakt.  

Kascommissie: 
Edwin Heida en Ierring Faber. Edwin zegt dat het er keurig uitziet.
Edwin was een interim-kascommissielid. Marjan Holtrop wil volgend jaar wel in de kascommissie. 

10. Verslagen commissies/werkgroepen.
Tuincommissie: 
Teuni Akkerman vertelt de uitslag van de tuinkeuring dit jaar.

De eerste prijs gaat naar Fam. R. de Jong. Zij krijgen de beker en een bos bloemen.

De tweede prijs is voor fam. A. Wuite.

De derde prijs is voor Fam. F. Akkerman en voor de fam. J. Quartel.

 4 Mei-commissie.


Foppe Jelle: Er is een goede opkomst elk jaar tijdens de 4mei-viering.


Dank aan Katrien ten Boom voor het maken van de krans, de school werkt altijd mee. De familie kon dit jaar een kopje koffie drinken bij Trijnie.


Steef Hendriks wil wel een informatiezuil maken voor bij het monument. Hier moet bij PBO nog over worden gesproken.Sinterklaascommissie.
 Menks Fennik: De voorbereidingen zijn in volle gang. Alles komt vast wel weer goed.Speeltuincommissie. 
Foppe Veldstra: We zijn goed uit de kosten gekomen. Er is nog wat geld over, maar dit zal worden gebruikt voor onderhoud. 

10. Rondvraag.


•    Menks Fennik: Zijn er mensen die mee willen denken over het plan van de oversteek? Jan Eelke Pekema en Frits Akkerman willen wel meedoen.


•    Jannie Reitsma: Hoe zit het met de mogelijkheden voor sneller internet? Op de dorpsvisie-avond is hier over gesproken. Het zal worden opgepakt. Er staat ook een enquete op de website.


•    Gerrit Zuidema: Als het tegelpad aangepakt wordt bij de tennisbaan, kan er  dan ook een betere afvoer komen?


•    Gerrit Zuidema: Kunnen de lamellen bij sommige mensen ook open? Er zijn mensen die hebben alles altijd potdicht. Je kunt mensen niet verplichten.


•    Anneke Broersma: Had de commissie van Teatske niet wat kunnen vertellen? Volgende keer misschien?


•    Sietske Heida: Graag hondenpoep zelf opruimen. Er ligt veel hondenpoep in de buurt. Spreek alstublieft mensen zonder schepje er op aan.

 12. Sluiting. 
Om twintig voor tien sluit de voorzitter de vergadering.