Notulen Jaarverslag 2010

 
Notulen van de jaarvergadering van PBO d.d 22 november 2010

1.Opening.
Enkele minuten over acht opent voorzitter Reitze Holtrop de vergadering.
Aanwezig: Burgemeester B. Kuiper, wethouder J. Schouwerwou, contactpersoon van de gemeente J. Vonk, wijkbeheerder W. v.d. Duin, raadsleden D. Zwaga (CDA),
I. Swart (PVDA), R. de Jong (CU), H.N. Faber (VVD) en 63 leden.
Afgemeld: Jan en Katrien ten Boom, Herke Bijker en Menks Fennik.

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de leden, de wethouder, mensen van de gemeente en de raadsleden. Maar met een speciaal welkom aan burgemeester Kuiper. Het is de laatste plaatselijk-belang-vergadering van de burgemeester en we vinden het fijn dat hij vanavond aanwezig is.
PBO bestaat dit jaar 100 jaar. Dit is in augustus gevierd en we kunnen terug kijken op een mooie dag. Ook zijn we erg enthousiast over het jubileumboek dat speciaal voor dit feest gemaakt is.
We gaan nu weer door met nieuwe dingen.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er is een brief binnengekomen over het carbidschieten met oud-en nieuw. Dit mag alleen op de daarvoor bestemde plaats, op de vuilstort.
Er komt een agendapunt bij. Dhr. B. Rietman zal wat vertellen over het AED-apparaat.

3. Notulen jaarvergadering 7 december 2009.
Coby Snijder zegt dat er maar een bladcontainer geplaatst is en vindt dat wel wat weinig.
Verder worden de notulen goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2009/2010.
Trynke leest het verslag voor. Er zijn geen vragen.

5. Vragen aan College van B en W van gemeente Skarsterlân.
Burgemeester Kuiper begint eerst met het beantwoorden van de vragen die Plaatselijk Belang al aan hem had gesteld in het voorgesprek.

    1.    Het is nog afwachten of er woningen gebouwd zullen worden in de komende jaren Ouwsterhaule. De omstandigheden zijn op het moment niet ideaal. Plaatselijk Belang moet inventariseren hoe groot de behoefte aan nieuwe woningen is. Verslag hiervan kunnen zij indienen bij dhr. B. de Winter en dan zal er naar worden gekeken.
    2.    De verlichting aan de Haulstersingel is allemaal weg. Gestolen, vernield. Het is onacceptabel. Het experiment is mislukt en er komen geen nieuwe lampen. Het buitengebied wordt nl. niet verlicht en dit valt onder het buitengebied. Wat er nu nog staat aan kale palen zal worden weggehaald.
    3.    De herindeling van de gemeenten is natuurlijk een punt waar veel over wordt gesproken. Burgemeester: “Wij zijn een groene gemeente en willen dat blijven”. Het komt er op neer dat Skarsterlân meerdere ‘huwelijksaanzoeken’ heeft gehad. Van Heerenveen, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland. Skarsterlân zou graag verder willen met Gaasterlân-Sleat en Lemsterland. Skarsterlân bepaalt de toekomst aan de hand van de inwoners van de gemeente, wat willen zij? De Provincie adviseert en het besluit valt in Den Haag.
    4.    Tea Holtrop vraagt of er een schelpenpad langs de Heerenweg mag komen als de inwoners het zelf realiseren. ( Dit is vorig jaar gezegd). Het dorp moet hiervoor in actie komen en er moet goed worden nagedacht over aanleg en onderhoud. Dan zal het serieus worden bekeken door de gemeente.
    5.    Gerrit Waterlander vraagt of de politie wat vaker wil controleren op de Haulstersingel. Jeugd fietst daar rijendik naast elkaar of zonder licht.
    6.    Gerrit Zuidema vraagt of er wat kan worden gedaan aan de gaten langs de Haulsterweg richting Haskerhorne. Er is inmiddels wat zand in gegooid, maar er zal binnenkort naar worden gekeken. In 2012 komt er een gehele renovatie van de weg en zal het goed aangepakt worden. Als er binnenkort niet tijdelijk wat aan wordt gedaan neemt de burgemeester ontslag!
    7.    Coby Snijder vraagt of er geen witte lijnen langs de weg kunnen in de bochten op die zelfde weg. De burgemeester zal het bekijken.
    8.    Aukje de Witte zegt het maandelijkse oefenalarm van de gemeente nooit te horen op de Stinsewei. “Hoe moet het dan als er echt wat gebeurt?”. Bij calamiteiten zullen er geluidswagens worden ingezet voor de gebieden waar het alarm niet te horen is.
    9.    Janny Reitsma vraagt nog hoe het zit met de A- en de B-lijst voor woningbouw. (Ouwsterhaule staat op de B-lijst en moet maar afwachten of er woningen komen).In principe zijn de lijsten samen gegaan en zo zal er naar worden gekeken.

5b. WMO.
Sietse Piersma vertelt in het kort wat de WMO op dit moment doet. Op dit moment speelt in ons dorpen de ouderenvoorziening, tussen-en naschoolse opvang en de voorzieningen voor mensen met een beperking. De stichting ‘It Ousterhûs’ is opgericht en het plan is om hiermee de samenleving te verbeteren. Er zijn veel vrijwilligers in het dorp en daardoor verlopen veel dingen al erg goed.

Wethouder mevr. Schouwerwou zegt dat dit een WMO is zoals de gemeente die graag wil hebben. Complimenten voor het hele dorp!

6. Bestuursverkiezing.
Rimmer de Jong is aftredend, maar heeft zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld, dus Rimmer mag blijven. Hij bedankt de mensen voor het vertrouwen.

Voordat het pauze is richt de voorzitter het woord nog even tot de burgemeester. In 1990 begon Kuiper als burgemeester van Skarsterlân en het eerste wat op zijn pad kwam was de bouw van een hotel in het Tjeukemeer. Zover is het nooit gekomen.
Kuiper laat een mooie gemeente achter en we bedanken hem voor al zijn inzet. Als afscheidskado biedt Reitze hem het jubileumboek van Ouwsterhaule aan en een bos bloemen voor zijn vrouw.

7. Financieel verslag PBO 2009-2010.
Rimmer begint met te vertellen dat in een flink aantal gezinnen twee mensen lid zijn van PBO. De kosten zijn dan ook twee keer vijf euro. Niet alle mensen weten dat en daardoor is er soms maar een persoon lid. Wie dit wil veranderen kan dit melden bij het bestuur.
Het verslag is weer keurig voor elkaar. Er zijn geen vragen over dus “goed gedaan Rimmer!”

De kascommissie (Katrien ten Boom en Herke Bijker ) is niet aanwezig op deze avond. Zij hebben de financieën goed bekeken en niets bijzonders gevonden. Zij geven hun goedkeuring.
Katrien gaat uit de kascommissie en Aukje de Witte meldt zich aan voor volgend jaar.

7b. AED.
Bert Rietman vertelt namens het dorpshuis wat over het AED-apparaat. De Hichte wil samen met PBO de mensen een herhalingscursus aanbieden om het AED-apparaat te kunnen bedienen. De Hichte moet met PBO in kaart brengen wie er allemaal met het apparaat om kunnen gaan (dit zijn ook EHBO-ers en BHV-ers).
Er wordt binnenkort gewerkt met en SMS-alert waarbij mensen een berichtje krijgen op het moment dat je hulp inroept.

8. Dorpsvisie.
Bram Linders vertelt dat de eerste keukentafelgesprekken inmiddels hebben plaatsgevonden en dat er leuke ideeën uit naar voren gekomen zijn. Ze gaan vol goede moed door en hopen binnen een half jaar de visie klaar te hebben. Op een vraag van Ierring Faber of de werkgroep er ook op toeziet dat de visie uitgevoerd wordt, antwoordt Bram dat zij de visie maken en aanbieden aan PBO en de gemeente. De uitvoering is dan aan PBO.


9. Verslagen commissies/werkgroepen.

Sinterklaascommissie.
Tea Holtrop vertelt in het kort hoe de Sinterklaascommissie er nu uitziet. Er zijn een aantal nieuwe mensen in gekomen en de Sint en de pieten waren nieuw. Anneke Broersma en Roelie v.d. Wal hebben hen dit jaar nog ondersteund.
Het feest is prima verlopen en ze willen mooi zo door gaan.

4-meicommissie.
Harm de Roo zegt dat het een bijzonder jaar was wat betreft de dodenherdenking. Er waren 175 mensen aanwezig. Een flinke opkomst. Alles verliep prima. Na afloop konden de mensen nog een kop koffie drinken in de Hichte. Hier werd ook nog gezongen door het Rooms-Katholieke zangkoor van St. Nicolaasga. Een prima dag.
De bloemen horen eigenlijk door school te worden opgeruimd, omdat zij het monument geadopteerd hebben. Dat is dit jaar wat te laat gebeurd. Volgend jaar beter om denken!
Harm de Roo stapt uit de commissie en vraagt of er iemand is die zijn stokje over wil nemen. Degene kan zich melden bij Harm, Foppe Jelle of Herke.

Tuincommissie.
Teuni Akkerman reikt de prijzen uit van de tuincommissie van de Ouwster-Trijegeaën. Het weer maakte het dit jaar niet gemakkelijk om een mooie tuin te onderhouden, maar sommige is het dan toch weer gelukt.
1e prijs Fam. J. Quartel, 2e prijs Fam. K. Oenema en Fam. A. Hulzinga, 3e prijs Fam. A. Wuite.

Reünie/Boek.
Piet Holtrop zegt dat er bijna 400 boeken verkocht zijn. Er zijn nog een paar over, dus wie nog wil bestellen moet er bij zijn.

Speeltuincommissie.
De jeu de boulesbaan ligt er en is inmiddels al volop in gebruik. Mogelijk moet hij nog verplaatst worden, omdat er een bestemming “groenvoorziening”op het terreintje ligt. Dit zal nog worden uitgezocht.
De aanvragen voor subsidies zijn de deur uit. In februari wordt er verder gewerkt aan het speelterrein.

10. Rondvraag.
    1.    Albertje Alkema vraagt of PBO het mogelijk acht dat er een voetpad langs de weg komt. Daar moeten we eerst naar kijken.
    2.    Gerrit Zuidema zegt dat de zoutbak weer schoon is. Nu kan er wel zout in, want de winter komt eraan!
    3.    Harm de Roo mist de feestcommissie op de agenda. We hebben geen feest gehad dit jaar Harm!
    4.    Stummel noemt dat het paadje van Wolsmastate naar school zo slecht is. Het zal tijdelijk opgelost worden met een gootje en uiteindelijk aangepakt worden als de rest van het terrein klaar is en er geen groot materiaal meer over heen hoeft.  

11. Sluiting.
Om tien uur sluit Reitze de vergadering, bedankt iedereen voor zijn haar komst en wenst hen wel thuis.


Trynke Akkerman.